Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn hieronder te lezen en hier te downloaden.

 

Artikel 1               Definities

 1. Enjoy! Learning: Enjoy! Learning B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55803334.
 2. Leerling: de persoon die begeleiding nodig heeft en deze daadwerkelijk geniet
 3. Afnemer: de combinatie van ouder/betaler en leerling
 4. Inschrijver/contactpersoon: de ouder/verzorger die de leerling inschrijft en daarmee de overeenkomst met Enjoy! Learning aangaat, hierna te noemen ‘Inschrijver’.
 5. Betaler: de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de financiële consequenties van de begeleiding wiens rekeningnummer/handtekening op de machtigingsverklaring wordt ingevuld, hierna te noemen ‘Betaler’.
 6. Begeleider: diegene die uit naam van Enjoy! Learning de lessen dan wel begeleidingen verzorgd.
 7. Inschrijfformulier: het officiële document waarin de aangegane overeenkomst betreffende zowel de afspraken voor de begeleiding als de daaraan verbonden financiële consequenties worden vastgelegd.

 

Artikel 2                Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Enjoy! Learning en de afnemer, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
 2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 3. Op elke overeenkomst tussen Enjoy! Learning en Inschrijver is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door alle medewerkers van Enjoy! Learning.
 5. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3                Totstandkoming

 1. De overeenkomst middels het inschrijfformulier komt tot stand, nadat een intakegesprek heeft plaatsgevonden tussen Enjoy! Learning en afnemer, waarin Enjoy! Learning heeft geoordeeld dat de leerling over de juiste kwalificaties beschikt. In het inschrijfformulier zal de begeleidingsvorm en de frequentie worden vastgelegd.
 2. Enjoy! Learning behoudt zich het recht voor een leerling de toegang te weigeren tot Enjoy! Learning.
 3. Het inschrijfformulier komt tot stand door de ondertekening van betaler, waarin de betaler garant staat voor de betaling van de begeleidingen dan wel lessen.
 4. Na het aangaan van de overeenkomst middels het inschrijfformulier gaat een proefperiode van 3 weken tijdens welke zowel Afnemer als Enjoy! Learning zonder opzegtermijn de aangegane overeenkomst kunnen beëindigen.
 5. Afnemer geeft toestemming tot ontvangst van facturen en nieuwsbrieven op aangegeven e-mailadres.

 

Artikel 4               Werkwijze

 1. De afnemer heeft kennisgenomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteert de toepasselijkheid ervan op de aangegane overeenkomst.
 2. Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met het inschrijfformulier aan de afnemer aangeboden.
 3. Enjoy! Learning behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen q. aan te vullen door middel van schriftelijke kennisgeving aan de afnemer; de wijzigingen c.q. aanvullingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.
 4. Uit de aard van het inschrijfformulier vloeit voort dat Enjoy! Learning de beschikking heeft over persoonsgegevens. Enjoy! Learning zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving in acht nemen en heeft deze opgenomen in het Privacy Beleid. Dit is te vinden op de website van Enjoy! Learning: enjoy-learning.nl/privacybeleid

 

Artikel 5                Aanmelding en inschrijving

 1. Na aanmelding ontvangt de ouder/verzorger een inschrijfformulier en de algemene voorwaarden van Enjoy! Learning.
 2. Door inschrijving verklaart ouder/verzorger zich akkoord met de algemene voorwaarden van Enjoy! Learning.

 

Artikel 6                Tarieven

 1. De tarieven staan vermeld op de website van Enjoy! Learning: www.enjoy-learning.nl/tarieven.
 1. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier en/ of automatische incasso verklaart de afnemer op de hoogte te zijn van de tarieven van het af te nemen product. Deze tarieven worden tevens vermeld op het inschrijfformulier.
 2. Wanneer de tarieven gewijzigd worden, zal dit uiterlijk dertig dagen voordat de wijziging van kracht is kenbaar worden gemaakt aan de Inschrijver.

 

Artikel 7                Betaling

 1. De Inschrijver zorgt ervoor dat Enjoy! Learning altijd op de hoogte is van het juiste e-mailadres voor de ontvangst van de facturen.
 2. De Betaler kan afwijken van de Inschrijver. In alle gevallen blijft de Inschrijver verantwoordelijk voor de betalingen. De Betaler ontvangt altijd vooraf per e-mail een factuur voorafgaand aan de automatische incasso(‘s).
 3. De facturen voor de genoten diensten zullen maandelijks achteraf gefactureerd worden. Uitzondering hierop zijn de producten ‘CITO-training’ en ‘Enjoy! De Brugklas’. Deze facturen zullen vooraf gefactureerd worden. Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Ook kan Betaler gebruik maken van automatische incasso. In dit geval machtigt Betaler Enjoy! Learning om openstaande facturen te incasseren. Enjoy! Learning streeft ernaar deze incasso-opdrachten tussen de eerste en tiende van de maand uit te voeren.
 4. Indien de automatische incasso geen doorgang kan vinden (stornering), zal Enjoy! Learning na maximaal eenentwintig dagen na de factuurdatum de incasso opnieuw aan de bank aanbieden. Hiervan wordt Betaler via e-mail op de hoogte gesteld.
 5. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag ontvangt Betaler een herinnering per post of e-mail. Bij uitblijven van betaling binnen 14 dagen na dagtekening van deze herinnering is Enjoy! Learning genoodzaakt de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en incassokosten komen voor rekening van de Inschrijver.
 6. Wanneer niet tijdig is voldaan aan enige betalingsverplichting, kan Enjoy! Learning de begeleiding per direct opschorten of staken.
 7. Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen op de studiebegeleiding of huiswerkklas van de leerling geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling.
 8. Bij de producten ‘Studiebegeleiding’, ‘Huiswerkklas’, ‘Combinatiepakket’ en ‘Groepslessen’ wordt gewerkt met een vast maandbedrag. Deze worden zonder opzegging maandelijks gefactureerd, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Wordt in deze maanden gebruik gemaakt van genoemde producten, dan wordt dit per saldo verrekend.
 9. Indien een vast maandbedrag niet klopt, heeft u één week de tijd om bezwaar te maken tegen dit bedrag.

 

Artikel 8                Annuleren

 1. Lessen die uitvallen door ziekte van de begeleider kunnen worden ingehaald.
 2. Een afgesproken bijles dient 24 uur van tevoren, doch uiterlijk op de dag vooraf aan de bijles vóór 19:00 uur door een ouder of verzorger per email of telefonisch te worden geannuleerd. Bij later annuleren brengt Enjoy! Learning de les in rekening. In geval van ziekte of een onvoorziene omstandigheid kan de bijles éénmaal per schooljaar op een later moment, na overleg, worden ingehaald.
 3. Studiebegeleiding die geannuleerd is, kan alleen worden ingehaald wanneer de personele bezetting dit toelaat. Als een leerling een gehele week studiebegeleiding mist, kan dit, na overleg, op een later moment worden ingehaald.

 

Artikel 9                Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de producten ‘Groepslessen’, ‘Studiebegeleiding’, ‘Huiswerkklas’ en ‘Combinatiepakketten’ kunnen vanwege de abonnementsvorm per de 1e of de 15e van de maand doorgevoerd worden en dienen schriftelijk ingediend te worden. Een wijziging kan nimmer achteraf doorgevoerd worden.
 2. Wijzigingen in type bijles kunnen op elk moment worden doorgevoerd indien dit uiterlijk twee werkdagen voorafgaand aan de eerstvolgende bijles wordt doorgegeven. Afnemer dient daarbij rekening te houden met een wijziging in de planning van de daaropvolgende bijlessen.

 

Artikel 10             Opzeggen

 1. Enjoy! Learning is te allen tijde bevoegd een overeenkomst in te trekken en/of op te zeggen. Afnemer is dan slechts gehouden te betalen voor de genoten periode.
 2. Opzegging van de aangegane overeenkomst middels het inschrijfformulier dient, nadat de proeftijd van 3 weken verstreken is, door de afnemer schriftelijk, minimaal 4 weken van te voren, te gebeuren.
 3. Indien de afnemer met betaling in gebreke blijft, heeft Enjoy! Learning het recht de dienstverlening aan de afnemer op te schorten dan wel te staken. Zulks onverkort de verplichting van afnemer om de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen volledig na te komen.

 

Artikel 11             Overmacht

Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de partij daartoe is verhinderd als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming van Enjoy! Learning is onder meer sprake indien Enjoy! Learning niet in staat is haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen als gevolg van de al dan niet toerekenbare niet-nakoming van verplichtingen jegens Enjoy! Learning door derden van wiens hulp Enjoy! Learning gebruik maakt of van wie Enjoy! Learning afhankelijk is bij de uitvoering van de aangegane overeenkomst.

 

Artikel 12             Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Enjoy! Learning, onverschillig of die ontstaan is uit hoofde van het inschrijfformulier uit hoofde van onrechtmatige daad, is beperkt tot het bedrag van de vergoeding van de levering van diensten, gerekend over de laatste betalingsperiode.
 2. Enjoy! Learning is niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal, beschadiging van persoonlijke eigendommen, evenals voor persoonlijk letsel door welke oorzaak dan ook.
 3. Enjoy! Learning kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor school- en studieresultaten van de leerling.
 4. Alle schade door de leerling toegebracht, hetzij moedwillig hetzij door onachtzaamheid, zal op kosten van de leerling of zijn wettelijk vertegenwoordiger worden hersteld.

 

Artikel 13             Klachten

 1. Klachten omtrent de dienstverlening tijdens de contractperiode dienen binnen 7 dagen na het ontstaan ervan bij Enjoy! Learning schriftelijk ter kennis gebracht te worden. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat afnemer zijn rechten ter zake verliest.
 2. Klachten, van welke aard dan ook, schorten de aangegane overeenkomst tussen afnemer en Enjoy! Learning niet op, noch houdt het klagen in dat wederzijdse rechten en plichten niet nagekomen zullen worden.
 3. Klachten na de contractperiode worden niet behandeld.

 

Artikel 14             Geschillen

Geschillen, die niet in onderling overleg zijn op te lossen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeenkomen.